Pravila o zaštiti privatnosti FARMASI COSMETICS d.o.o. Beograd - Voždovac

FARMASI COSMETICS d.o.o. vodi brigu o zaštiti privatnosti posetioca vebsajta www.farmasi.rs, kao i svih članova, lidera i drugih fizičkih lica.

Podaci o rukovaocu:

Naziv: FARMASI COSMETICS d.o.o. Beograd - Voždovac (dalje u tekstu: Rukovalac/Društvo)

Registrovano sedište: Beograd, Bulevar Oslobođenja 111, Republika Srbija    

Matični broj: 21038121

E-mail pristup: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Društvoobrađujepodatke o ličnosti zakonito, pošteno i transparentno.

KAKO DRUŠTVO KORISTI PRIKUPLJENE PODATKE O LIČNOSTI?

Ova pravila o zaštiti privatnosti se odnose na podatke o ličnosti koje Društvo prikuplja o sledećim licima ili u vezi sa sledećim aktivnostima:

 1. farmasi.rs (i pravila o "kolačićima")
 2. Naši članovi i oni koji to žele da postanu
 3. Lideri
 4. Video nadzor
 5. Poslovni partneri
 6. Podaci koje obrađujemo putem društvenih mreža

U nastavku teksta možete naći detaljnije informacije o navedenim postupcima obrade podataka o ličnosti.

 1. Posetioci vebsajta www.farmasi.rs

Pravni osnov za obradu:

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti koji se prikupljaju korišćenjem vebsajtawww.farmasi.rs (u daljnjem tekstu: Vebsajt) je izvršenje ugovora o korišćenju vebsajta koji sklapate u trenutku posećivanja Vebsajta.

Opseg i kategorije podataka:

Ne obrađujemo više podataka o ličnosti nego što je to potrebno da bi ste mogli da nesmetano koristite vebsajt.

Pravila o kolačićima:

Kolačići su male tekstualne datoteke koje su smeštene na vašem računaru od strane vebsajtova koje posećujete. Oni se široko koriste kako bi se omogućilo što efikasnije korišćenjevebsajtova, kao i da bi pružili veb usluge i pogodnosti za korisnike. Druge tehnologije,na primer „Local storage“, uključujući podatke koje spremamo na vaš pretraživač ili uređaj, koriste se za slične svrhe. Sve te tehnologije ovde nazivamo “kolačićima”.

Svrha ovih pravila o kolačićima je da vam pružimo potrebne informacije što se tiče našeg korišćenja kolačića i spremanja takvih kolačića na Vaš uređaj kada pristupite našem vebsajtu.

Vrste kolačića su:

Privremeni kolačići
Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se sa računara po zatvaranju internet pretraživača. Pomoću njih vebsajtovi pohranjuju privremene podatke.

Trajni kolačići
Trajni kolačići ostaju na računaru nakon zatvaranja internet pretraživača. Pomoću njih vebsajtovi pohranjuju podatke. Trajni kolačići mogu ostati na računaru danima, mesecima, čak i godinama.

Naši kolačići 
Naši kolačići su oni kolačići koje smo mi postavili na ovaj Vebsajt, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića pohranjujemo podatke koje ćemo ponovo koristiti prilikom Vaše sledeće posete ovom Vebsajtu.

Što su kolačići treće strane
Kolačići treće strane su oni kolačići koji mogu da dolaze sa drugih vebsajtova.

Određeni kolačići su nužni za funkcionisanje ovog Vebsajta. Niže je navedeno koje kolačiće koristimo te zašto ih koristimo.

Kolačić

Vrsta kolačića

Svrha

Funkcija

Rok trajanja

farmasi.rs

.farmasi.rs

Trajni

Funkcionalnost

Uspostava veze i omogućavanje normalnog funkcioniranja Vebsajta.

Maksimalno 1 nedelja

cookieconsent_status

Trajni

Funkcionalnost

Prikuplja informacije o prihvatanju kolačića.

Maksimalno 1 godinu

ja_promo_bar_266

Trajni

Funkcionalnost

Promo banner na vrhu vebsajta koji omogućava lakši ulazak u sistem za online naručivanje.

Maksimalno 24 sata

__utma

__utmb

__utmc

__utmt

__utmz

Trajni

Google Analitika

Ovi kolačići se upotrebljavaju za prikupljanje informacija o tome kako posetioci koriste ovaj Vebsajt. Kolačići anonimno prikupljaju podatke, uključujući: (i) broj posetilaca, (ii) odakle su došli na Vebsajt i (iii) koje stranice ovog Vebsajta su posetili. Kliknite ovdje za pregled pravila privatnosti na Google.

Maksimalno 2 godine

Svrha obrade:

Svrha obrade podataka o ličnosti je:

(i) Zaključenje i izvršenje ugovora o korišćenju Vebsajta; i

(ii) Statističke i analitičke svrhe (o popularnosti Vebsajta), otkrivanje grešaka i proveravanje sigurnosti rada Vebsajta, odnosno otkrivanje i sprečavanje nezakonitih spoljnih napada koji krše ili ugrožavaju ispravnost Vebsajta.

Prenos podataka:

Društvo u određenim slučajevima prenosi Vaše podatke trećim stranama za svrhe ostvarivanja neke od funkcionalnostiVebsajta, sadržaja ili usluge Vebsajta, što znači da pristup Vašim podacima može imati naš ugovorni partner nadležan za održavanje funkcionalnosti i administraciju Vebsajta. Obvezujemo se da ćemo osigurati da navedeni partner vaše podatke obrađuje na način predviđen ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.

Takođe, Vaši podaci mogu biti dostavljeni kompanijama iz drugih evropskih zemalja, koje smo angažovali radi gore navedenih svrhe obrade, u skladu sa merodavnim propisima, uključujuči i pravila o prenosu podataka u treće zemlje.

Trajanje obrade:

Nakon korišćenja ovog Vebsajta, Vaše podatke o ličnosti koji su prikupljeni u cilju njegovog korišćenja ćemo brisati u skladu sa gore navedenim pravilima o "kolačićima", osim u meri i trajanju potrebnim za ispunjavanje zakonskih obaveza, rešavanje eventualnih sporova i/ili ispunjavanje ugovora sklopljenih sa obrađivačima.

 1. Naši članovi i oni koji to žele da postanu

Pravni osnov obrade podataka:

Društvo obrađuje podatke o ličnosti članova kako bi sprovelo aktivnosti povezane sa članstvom, odnosno kako bi ispunilo svoje prava i obveze iz ugovora o članstvu.

Pravni osnov prikupljanja i korišćenja podataka su:

(i) Zaključenje i izvršenje ugovora o članstvu;

(ii) Legitimni interesiRukovaocailitrećestrane;

Kada se oslanja na legitimni interes za obradu podataka, Rukovalac će uravnotežiti svoj legitimni interes sa interesom članova i njihovim osnovnim pravima i slobodama, a kako bi se osiguralo da je primereno da se Rukovalac oslanja na legitimni interes i utvrdi sve dodatne korake koje treba preduzeti kako bi se postigla odgovarajuća ravnoteža.

(iii) Pristanak, gde je prikladno, koji će u tom slučaju biti posebno pribavljen.

Opseg i kategorije podataka:

Društvo ne obrađuje više podataka nego što je to potrebno za zaključenje i izvršenje ugovora o članstvu sa svakim konkretnim članom, za plaćanje i isporuku proizvoda, kao i slanje obaveštenja i promotivnih ponuda. Podaci koje obrađujemo su:

(i) Generalni podaci,kao što su Vaše ime i prezime, ime i prezime lica od kog ste dobili preporuku za članstvo;

(ii) Informacije koje služe za jedinstveno identifikovanje člana, poput broja lične karte;

(iii) Informacije za kontakt, poput kućne adrese ili druge adrese na kojoj će se vršiti dostava proizvoda, broja telefona i email adrese;

(iv) Informacije o uslugama koje FARMASI pruža članu i o uslovima plaćanja i isporuke proizvoda, poput datuma početka i završetka trajanja članstva, količine naručenih proizvoda, podaci o vraćenim pošiljkama, podaci o reklamacijama;

(v) Podaci koje obrađujemo kada koristite našu mobilnu aplikaciju uključuju pristup samo onim funkcijama Vašeg telefona, poput kamere, memorije ili mreže, koje su potrebne da bi mobilna aplikacija mogla nesmetano da funkcioniše.

Svrha obrade:

Svrha obrade podataka je sledeća:

(i) Zaključenje i izvršenje ugovora o članstvu i prodaji FARMASI proizvoda, uključujući i dostavu kupljenih proizvoda;

(ii) Funkcionisanje FARMASI sistema članstva i preporuka;

(iii) Slanje obaveštenja o promotivnim ponudama, promotivnim događajima i sl, kao i drugih prigodnih obaveštenja.

Prenos podataka:

Društvo u određenim slučajevima prenosi Vaše podatke trećim stranama za sledeće svrhe:

(i) Povezana društva FARMASI - S obzirom na to da je Društvo deo veće grupacije, koja uključuje i FARMASI društva koja se nalaze u raznim regijama u Evropi, Društvo može omogućiti pristup određenim podacima o ličnosti članova drugim društvima unutar grupacije FARMASI, ali isključivo ovlašćenim licima iz ovih povezanih društava, koja su zadužena za praćenje komercijalnih pitanja unutar grupe.

(ii) Komunikacija sa trećim stranama i članovima -kada je potrebno za izvršavanje obaveza iz ugovora o članstvu u vezi sa isporukom FARMASI proizvoda, informacije za kontakt i komunikaciju vezanu za detalje ugovora o članstvu mogu se proslediti kurirskim službama i drugim odgovarajućim poslovnim partnerima. Ukoliko ste postali FARMASI član preko preporuke, pristup Vašim određenim podacima o ličnosti može biti dozvoljen osobi koja vam je preporučila članstvo.  

(iii) Nadležna tela i institucije, i spoljni savetnici- kada je to neophodno, podaci o ličnosti članova mogu se proslediti nadležnim telimaiinstitucijama ili nezavisnim savetnicima (npr. revizorima, advokatima), u skladu sa okolnostima svakog konkretnog slučaja.

(iv) Obrađivači - Kada je to potrebno za gore navedene svrhe obrade, podacima o ličnosti mogudobiti pristup naši obrađivači koji moraju da postupaju u skladu sa uputstvima Rukovaoca. Pristup im se odobrava u svrhe koje su povezane podrškom i održavanjem informacionih sistema, obračunom naknada, održavanjem video nadzora, kaoi izvršavanjem drugih usluga za koje smo ih angažovali. Naši obrađivači posluju u Srbiji, ali i u drugim evropskim zemljama.

Za potpun popis društava grupacije FARMASI i trećih strana koji mogu imati pristup Vašim podacima, molimo kontaktirajte nas putem email-a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Trajanjeobrade:

Politika Društva je da ne čuva podatke o ličnosti duže nego što je to neophodno. U načelu, podatke o ličnosti koje obrađujemo u cilju zaključenja i izvršavanje ugovora o članstvu obrađujemo dok traje izvršavanje ugovora, a određene podatke čuvamo i nakon toga, sve do isteka relevantnih rokova zastarelosti.

Ukoliko od nas dobijate promotivne poruke, možete zatražiti prestanak takve komunikacije u bilo kom trenutku.

Ukoliko u određenim situacijama postoji pristanak za obradu određenih podataka, tada ćemo Vaše podatke čuvati sve dok od Vas ne primimo obaveštenje o povlačenju predmetnogpristanka.

 1. Lideri

Pravni osnov obrade podataka:

Društvo obrađuje podatke o ličnosti lidera kako bi sprovelo aktivnosti povezane sa Vašim članstvom, kao i pružanjem usluga Društvu kada je to potrebno, te kako bi ispunilo svoje obveze prema Vama.

Pravni osnov prikupljanja i korišćenja podataka su:

(i) Zaključenje i izvršenje ugovora o članstvu i drugih eventualnih ugovora koje imamo sa Vama;

(ii) Poštovanje naših pravnih obveza;

(iii) Legitimni interesi Rukovaoca ili treće strane;

Kada se oslanja na legitimni interes za obradu podataka, Rukovalac će uravnotežiti svoj legitimni interes sa interesom članova i njihovim osnovnim pravima i slobodama, a kako bi se osiguralo da je primereno da se Rukovalac oslanja na legitimni interes i utvrdi sve dodatne korake koje treba preduzeti kako bi se postigla odgovarajuća ravnoteža.

(iii) Pristanak, gde je prikladno, i koji će u tom slučaju biti posebno pribavljen.

Opseg i kategorije podataka:

Društvo ne obrađuje više podataka nego što je to potrebno za zaključenje i izvršenje ugovora o članstvu ili drugih ugovora koje imamo sa Vama, za plaćanje i isporuku proizvoda, kao i slanje besplatnih promotivnih ponuda. Podaci koje obrađujemo su:

(i) Generalni podaci, kao što su ime i prezime;

(ii) Informacije koje služe za jedinstveno identifikovanje lidera, poput broja lične karte, kao i podaci koje smo obavezni da obrađujemo u skladu sa našim pravnim obavezama, kao što je JMBG;

(iii) Informacije za kontakt, poput kućne adrese ili druge adrese na kojoj će se vršiti dostava proizvoda, broja telefona i email adrese;

(iv) Informacije o uslugama koje nampružate kao i uslove plaćanja za njih, poput datuma početka i završetka trajanja ugovora o članstvu, količine naručenih proizvoda, podaci o vraćenim pošiljkama, podaci o reklamacijama, informacije o naknadama koje primate, podaci neophodni za ispostavu računa, detalji bankovnih računa, detalji o ukupno isplaćenim naknadama;

(v) Podaci koje obrađujemo kada koristite našu mobilnu aplikaciju uključuju pristup samo onim funkcijama Vašeg telefona, poput kamere, memorije ili mreže, koje su potrebne da bi mobilna aplikacija mogla nesmetano da funkcioniše.

Svrha obrade:

Svrha obrade podataka je sledeća:

(i) Zaključenje i izvršenje ugovora o članstvu i prodaji FARMASI proizvoda,kao i zaključenje i izvršenje drugih ugovora koje eventualno sa vama imamo;

(ii) Funkcionisanje FARMASI sistema članstva i preporuka;

(iii) Postupanje u skladu s merodavnim zakonima kao što su poreski, računovodstveni ili knjigovodstveni zakoni;

(iv) Slanje obaveštenja o promotivnim ponudama, promotivnim događanjima i sl, kao i drugih prigodnih obaveštenja.

Prenos podataka:

Društvo u određenim slučajevima prenosi Vaše podatke trećim stranama za sledeće svrhe obrade:

(i) Povezana društva FARMASI - S obzirom na to da je Društvo deo veće grupacije, koja uključuje i FARMASI društva koja se nalaze u raznim regijama u Evropi, Društvo može omogućiti pristup određenim podacima o ličnosti lidera drugim društvima unutar grupacije FARMASI, ali isključivo ovlašćenim licima iz ovih povezanih društava, koja su zadužena za praćenje komercijalnih pitanja unutar grupe.

(ii) Komunikacija sa trećim stranama i članovima - kada je potrebno za izvršavanje obaveza iz ugovora o članstvu u vezi sa isporukom FARMASI proizvoda, ili drugih ugovora koje smo sa Vama zaključili, informacije za kontakt i komunikaciju vezanu za detalje ugovora mogu se proslediti kurirskim službama, knjigovodstvenim agencijama i drugim odgovarajućim poslovnim partnerima. Ukoliko ste postali FARMASI član preko preporuke, pristup Vašim određenim podacima o ličnosti može biti dozvoljen osobi koja vam je preporučila članstvo.  

(iii) Nadležna tela i institucije, i spoljni savetnici - kada je to neophodno, podaci o ličnosti lidera mogu se proslediti nadležnim telima i institucijama ili nezavisnim savetnicima (npr. revizorima, advokatima), u skladu sa okolnostima svakog konkretnog slučaja.

(iv) Obrađivači - Kada je to potrebno za gore navedene svrhe obrade, podacima o ličnosti mogu dobiti pristup naši obrađivači koji moraju da postupaju u skladu sa uputstvima Rukovaoca. Pristup im se odobrava u svrhe koje su povezane podrškom i održavanjem informacionih sistema, obračunom naknada, održavanjem video nadzora, kao i izvršavanjem drugih usluga za koje smo ih angažovali. Naši obrađivači posluju u Srbiji, ali i u drugim evropskim zemljama.

Za potpun popis društava grupacije FARMASI i trećih strana koji mogu imati pristup Vašim podacima, molimo kontaktirajte nas putem email-a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Trajanjeobrade:

Politika Društva je da ne čuva podatke o ličnosti duže nego što je to neophodno. U načelu, podatke o ličnosti koje obrađujemo u cilju zaključenja i izvršavanje ugovora obrađujemo dok traje izvršavanje ugovora, a određene podatke čuvamo i nakon toga, sve do isteka relevantnih rokova zastarelosti. Podatke takođe čuvamo u rokovima koje regulišu odgovarajući propisi kao što su poreski, računovodstveni ili knjigovodstveni zakoni.

Ukoliko od nas dobijate promotivne poruke, možete zatražiti prestanak takve komunikacija u bilo kom trenutku.

Ukoliko u određenim situacijama postoji pristanak za obradu određenih podataka, tada ćemo Vaše podatke čuvati sve dok od Vas ne primimo obaveštenje o povlačenju predmetnog pristanka.

 1. Video nadzor skladišta

Pravni osnov obrade podataka:

Skladište iz kog se otpremaju proizvodi Društva opremljeno je sistemom video nadzora radi zaštite imovine Društva i trećih lica, a što predstavlja naš legitimni interes.

Opseg i kategorije podataka:

Video snimci.

Svrha obrade:

Zaštita imovine Društva i trećih lica.

Prenos podataka:

Samo pojedinačno ovlašćena lica koja je angažovalo Društvo imaju pristup podacima iz video nadzora, uključujući po potrebi i naše obrađivače u Srbiji koji moraju da postupaju u skladu sa uputstvima Rukovaoca.

Trajanje obrade:

Snimci dobijeniputem video nadzoračuvaju se najduže 30 dana, u ciljuodgovora na eventualnereklamacije.

Sigurnost i ostaleinformacije:

Snimcima video nadzora pristupaju samo lica koja je angažaovao i ovlastio Rukovalac. Pristup snimcima regulisan je internim pravilima pristupa Rukovaoca. Treća lica, poput ovlašćenih državnih organa, mogu doboti kopiju snimka samo u skladu sa primenljivim zakonima.

 1. Ostaliposlovnipartneri

Pravni osnov obrade podataka:

Društvo u svom poslovanju prikuplja podatke o ličnosti licakoja su ovlašćena za zastupanje pravnih lica - partnera različitih delatnosti, kao i podatke kontakt osoba zaposlenih u tim pravnim licima, odnosno zaposlenih koji su nadležni za izvršenje ugovora za pojedine usluge. Pravni osnov za ovu obradu je legitimni interes da se predmetni ugovori izvrše.

Opseg i kategorije podataka:

U navedene svrhe obrađuju kontakt podaci: ime i prezime, broj telefona, e-mail adresa, poslovnaadresa.

Svrhaobrade:

Svrha obrade podataka je zaključenje i izvršenje ugovora sa poslovnim partnerima.

Prenos podataka:

Društvo u određenim slučajevima prenosi navedene podatke trećim stranama za sledeće svrhe obrade:

(i) Povezana društva FARMASI - S obzirom na to da je Društvo deo veće grupacije, koja uključuje i FARMASI društva koja se nalaze u raznim regijama u Evropi, Društvo može omogućiti pristup određenim podacima o ličnosti drugim društvima unutar grupacije FARMASI, ali isključivo ovlašćenim licima iz ovih povezanih društava, koja su zadužena za praćenje komercijalnih pitanja unutar grupe.

(ii) Nadležna tela i institucije, i spoljni savetnici - kada je to neophodno, podaci o ličnosti mogu se proslediti nadležnim telima i institucijama ili nezavisnim savetnicima (npr. revizorima, advokatima), u skladu sa okolnostima svakog konkretnog slučaja.

(iii) Obrađivači - Kada je to potrebno za gore navedene svrhe obrade, podacima o ličnosti mogu dobiti pristup naši obrađivači koji moraju da postupaju u skladu sa uputstvima Rukovaoca. Pristup im se odobrava u svrhe koje su povezane podrškom i održavanjem informacionih sistema, obračunom naknada, održavanjem video nadzora, kao i izvršavanjem drugih usluga za koje smo ih angažovali. Naši obrađivači posluju u Srbiji, ali i u drugim evropskim zemljama.

Za potpun popis društava grupacije FARMASI i trećih strana koji mogu imati pristup Vašim podacima, molimo kontaktirajte nas putem email-a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Trajanjeobrade:

Politika Društva je da ne čuva podatke o ličnosti duže nego što je to neophodno. U načelu, podatke o ličnosti koje obrađujemo u cilju zaključenja i izvršavanje ugovora obrađujemo dok traje izvršavanje ugovora, a određene podatke čuvamo i nakon toga, sve do isteka relevantnih rokova zastarelosti.

 1. Podaci koje obrađujemo putem društvenih mreža

Pravni osnov obrade podataka:

Drštvo ima svoje profile, stranice i/ili naloge na određenim društvenim mrežama, kao što su Facebook, Instagram i Twiter, koje može da koristi u marketinške i promotivne svrhe, a u skladu sa svojim legitimnim interesom.

Opseg i kategorije podataka:

U navedene svrhe obrađuju se podaci koji su dostupni na predmetnim društvenim mrežama, u skladu sa pravillima i politikama samih ovih mreža.

Svrha obrade:

Svrha obrade podataka je promovisanje proizvoda i aktivnosti Društva, komunikacija sa članovima, liderima, potencijalnim članovima, ili bilo koji trećim stranama zainteresovanim za FARMASI proizvode. Društvo u tom cilju može korisititi ove platforme kako bi vršio svoje marketinške kampanje usmerene i na lica koja nisu FARMASI članovi, u skladu sa pravilima koja se primenjuju na konkretnoj društvenoj mreži.

Prenos podataka:

Samo ovlašćena lica Društva ili njegovih obrađivača imaju pristup profilima, stranicama i/ili nalozima Društva na predmetnim društvenim mrežama. Međutim, s obzirom na to da se predmetni podaci o ličnosti trećih lica obrađuju u okviru platformi društvenih mreža koje nisu u kontroli Društva, molimo vas da se o prenosu vaših podataka van Srbije prilikom korišćenja konkretne društvene mreže upoznate putem politika privatnosti predmetnih društvenih mreža.

Trajanje obrade:

Predmetna obrada od strane samog Društva se vrši samo u meri i u vremenskom trajanju potrebnom da bi se ostvarila komunikacija ili promotivna delatnost upotrebom društvenih mreža.

BEZBEDNOST PODATAKA

Društvo podatke može obrađivati u čuvati u pisanom i/ili u digitalnom obliku. Podaci u pisanom obliku čuvaju se u poslovnim prostorijama Društva, po potrebi u registratorima koji se nalaze u zaključanim ormarima, te pristup ovim podacima pristup imaju samo osobe koje su od strane Društva za to ovlašćene. Podaci u digitalnom obliku zaštićeni su enkripcijom i odgovarajućom prvoklasnom zaštitom, dok jedino ovlašćeni zaposleni, druga lica koja zbog prirode usluga koje pružaju Društvu ili svog položaja u Farmasi sistemu članstva imaju potrebu za pristupom, mogu da imaju uvid ili mogućnost korišćenja podataka. Naše informacione sisteme u kojima se podaci obrađuju u digitalnom obliku izradili su i održavaju ih profesionalni obrađivači, koji su preuzeli odgovarajuće obaveze tehničke zaštite i bezbednosti podataka o ličnosti.

Društvo će sistem zaštite podataka redovno nadograđivati i unapređivati, i činiti sve što se očekuje u određenoj situaciji kako bi sprečilo neovlašćeni pristup Vašim podacima i kako bi njihova bezbednost bila na zadovoljavajućem nivou.

PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE

(i) Pravo na informisanost i na pristup podacima

Možete nam zatražiti informacije vezane za obradu Vaših podataka o ličnosti u bilo koje vreme.

(ii) Pravo na ispravku i dopunu

Možete nam zatražiti ispravku ili dopunupogrešnih ili nepotpunih podataka u bilo koje vreme.

(iii) Pravo na brisanje

Možete nam zatražiti brisanje svojih podataka o ličnosti u bilo koje vreme. Međutim, naglašavamo da u određenim situacijama nećemo biti u mogućnosti da udovoljimo Vašem zahtevu, ukoliko se radi o podacima koje moramo da čuvamo određeno vreme u skladu sa pravnim osnovom na osnovu kog se konkretni podaci obrađuju.

(iv) Pravo na ograničenje obrade

Možete nam zatražiti ograničavanje radnji obrade svojih podataka o ličnosti u bilo koje vreme. Međutim, ovakvom zahtevu možemo da udovoljimo ukoliko su ispunjeni određeni uslovi koji su propisani merodavnim zakonima, kako sledi:a) ako ste osporili tačnost podataka o ličnosti, a nama je potrebno neko vreme koje nam omogućava da proverimo tačnosti; b) ako je obrada je nezakonita, a protivite se brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahtevate ograničenje upotrebe podataka; c) nama više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih ste ih Vi zatražili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva; ili d) već ste podneli prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane Rukovaoca preteže nad vašim interesima.

(v) Pravo na prenosivost podataka

Možete od nas tražiti u bilo koje vreme da Vam Vaše podatke koje ste nam prethodno sami dostavili predamo u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku. Međutim, ovakvom vašem zahtevu možemo da udovoljimo ukoliko su ispunjeni određeni uslovi koji su propisani merodavnim zakonima, a to su da je konkretna obrada zasnovana na vašem pristanku ili na našem međusobnom ugovoru i da se vrši automatizovanim sredstvima.

(vi) Pravo na prigovor

Možete nam uložiti prigovor na obradu Vaših podataka u slučaju kada je ona zasnovana na našem legitimnom interesu, ukoliko smatrate da naš takav interes nije opravdan, odnosno da ugrožava Vaša prava, slobode i interese. Ukoliko se Vaš prigovor odnosi na obradu koja se vrši u svrhu direktnog marketinga, bez odlaganja ćemo prestati sa takvom obradom u odnosu na Vas.

(vii) Pravo na zaštitu od nadležnih organa

Ukoliko smatrate da se obradom Vaših podataka krši merodavno pravo, možete se obratiti i direktno Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ili nadležnom sudu kako bi ste ostvarili svoja prava.

(viii) Povlačenje pristanka

U slučaju kada je pravni osnov obrade Vaših podataka pristanak, možete ga u svako doba povući, bez navođenja posebnog razloga, a da to ne utiče na zakonitost obrade koja je bila zasnovana na pristanku pre nego što je isti povučen.

Kontakt podaci

Za sva pitanja vezana za obradu i zaštituVašihpodataka o ličnosti, kao i za ostvarivanjebilo kog od gore navedenih podataka možete nam se obratiti putem email-a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

FARMASI 2021 - sva prava pridržana
DESIGNER